python列表的增删改查实例代码

2020-06-22 09:33 来源:易采站长站 作者:易采站长站整理 点击: 评论:

A-A+

原标题:python列表的增删改查实例代码


names=["zhao00","qian01","sun02","li03","li03","li03","zhou04"]#print(names[]) 打印错误
print(names)


names.append("wu05") #增加到最后
names.insert(1,"zheng06") #增加到指定位置


names[0]="zhao" #改


#names.remove("zheng06")
#del names[5]#names.pop() # 没有下标,默认删掉最后一个
#names.pop(0)
#print(names)
#del names 把整个列表删除
#names.clear() 把列表的元素删除


print(names.index("qian01")) #查位置
print(names[names.index("qian01")])#并打印数据
print(names.count("li03"))#统计相同元素的个数

合并


names2=["01","02","03"]names.extend(names2) #合并

特殊的输出


print(names[0:3]) #左闭右开,等效于[:3]print(names[-1]) #取最后一个
print(names[-2:]) #取最后两个,[-2:0],[-2:-1]不行

整个列表的输出


.print(names)
----------
.for i in names:
print(i)
----------
.print(names[0:-1:1])
#间隔一个输出print(names[0:-1:2])

以上这篇python列表的增删改查实例代码就是小编分享给大家的全部内容了,希望能给大家一个参考,也希望大家多多支持软件开发网。

您可能感兴趣的文章:wxPython实现列表增删改查功能

【易采站长站编辑:秋军】